"Ceļvedis pilsētu tekstu izpētē"

Populārzinātniskais izdevums "Ceļvedis pilsētu tekstu izpētē" ir vienlaikus uzziņu līdzeklis lingvistiem, lingvodidaktisks materiāls pedagogiem un papildu mācību līdzeklis skolēniem/studentiem valodniecībā.

Izdevuma pamatā ir trīs daļas: metodoloģiskā, teorētiskā un praktiskā daļa. Pirmā daļa ir paredzēta valodniekiem, valodas pedagogiem un tiem, kuri vēlas iepazīties ar lingvistiskās ainavas teoriju un jaunākajām pedagoģijas teorijām. Otrā un trešā daļa ir saistoša valodas apguvējiem un tiem, kurus interesē pilsētu tekstu daudzpusīga izpēte.

1. Metodoloģiskajā daļā tiek runāts par pedagogu pedagoģisko pārliecību, zīmju teorijām (izglītojošo semiotiku, multimodalitāti, lingvistisko ainavu) valodas mācīšanas pieejām un refleksīvo pedagoģiju, zināšanu veidošanās procesiem un tekstpratību.

2. Teorētisko daļu veido divas nodaļas, kurās populārzinātniski ir izklāstīti ar pilsētu tekstiem saistīti jautājumi, definēti galvenie termini (t. sk. svešvalodās) un sniegti ieteikumi praktisko pētījumu veikšanai valodniecībā.

3. Praktiskajā daļā ir četras nodaļas, katra no tām veltīta vienam publisko tekstu veidam: ierobežojuma un aizlieguma zīmēm, afišām, reklāmām un grafiti. Katrā nodaļā ir piedāvāti teorētiski un radoši uzdevumi gan latviešu valodas gramatikas un likumu nostiprināšanai, gan sociolingvistikas un semiotikas jautājumu padziļinātai apguvei, gan arī daudzpusīgam skatījumam uz pilsētu tekstiem.

Lasītāja iespējamie ieguvumi: 

E-grāmata ir pieejama šeit: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/53310

Izdevums ir pieejams bez reģistrācijas un maksas ikvienam interesentam! :)

Komentāri

Šī emuāra populārākās ziņas

EPITĀFIJA KĀ SAPRESĒTA LIECĪBA PAR CILVĒKU UN VIŅA DZĪVI

Ilustrēta pilsētas vārdnīca

Metaforas lingvistiskajā ainavā. Lingvistiskās un vizuālās jeb optiskās metaforas