Ziņas

Tiek rādīti šajā datumā publicētie ziņojumi: aprīlis, 2020

HEALTH AND HEALTH CARE ADVERTISING TEXTS IN THE LATVIAN LINGUISTIC LANDSCAPE

Attēls
Covid-19 has taken over the world and people's minds. It makes us think about health more than ever before (at least to such a large extent), about human relationships, and about the information we receive, process, consider, or ignore. This post does not focus on informative, regulatory, or prohibition texts in Latvia related to Covid-19, as I am at home and do not go out to study the linguistic landscape (see Gorter 2019, also Pošeiko 2019, 2020). However, these texts have not been ignored, either. I have decided to go through my photo database of studies of the Latvian linguistic landscape to understand which city texts raise the issue of human health and safety, who advertises public or private health care in Latvia, and how it is done. Now, I can identify fifteen categories of texts that could be supplemented and clarified. Some texts can be applicable to another or several other categories. However, the categories I defined are: 1. No smoking signs or signs indic

PILSĒTU REKLĀMAS TEKSTI RUNĀ PAR CILVĒKU VESELĪBU UN VESELĪBAS APRŪPI LATVIJĀ

Attēls
Covid-19 ir pārņēmis pasauli un cilvēku prātus. Tas liek domāt par veselību vairāk nekā jebkad iepriekš (vismaz tik plašos apmēros), par cilvēku attiecībām un informāciju, ko saņemam, apstrādājam, ņemam vērā vai ignorējam. Šis ieraksts nav par informatīviem, regulējošiem vai aizlieguma tekstiem Latvijā saistībā ar Covid-19, jo es esmu mājās un ārā neeju veikt lingvistiskās ainavas izpēti (par to sk. ierakstu Kā veikt lingvistiskās ainavas izpēti? Īsā versija , arī Pošeiko 2019 , 2020 ). Taču esmu nolēmusi iziet cauri savai fotogrāfiju datu bāzei, lai saprastu, kuri pilsētas teksti aktualizē jautājumu par cilvēku veselību un drošību, kuri reklamē valsts vai privāto veselības aprūpi Latvijā un kā tas tiek darīts.       Šobrīd varu identificēt piecpadsmit tekstu grupas , kas noteikti ir papildināmas un precizējamas; atsevišķi tekstu veidi varētu tikt attiecināmi arī uz citām, manis minētajām tekstu grupām. Tās ir: 1.   Smēķēšanas aizlieguma zīmes vai smēķēšanas areālu